یا رب

می دانم انتظار یعنی چه

می فهمم منتظر را

که گذشت ثانیه ثانیه

برای او سال می گذرد

و شما آقای من می دانید

که من منتظر نیستم

ادعا نمی کنم آقایم

راست می گویید

اما در عجبم

چگونه خودم را به این

حقیقت

راضی می کنم؟!...

الهم عجل لولیک الفرج