بسم رب الشهداء

می خواهم فریاد بزنم

و بگویم

نرو

ای ماه خدا

ای میهمانی خدا

ای ماه استجابت دعا

ای ماهی که در آن خیلی هوایم را داری

نرو

من مانده ام هنوز

پای پیاده ام نرسیده ام هنوز

هنوز...