یا رب

خدایا از این دنیای کوچکت

می شود 

فاصله را برداری؟ 

آخر این فاصله تمام دنیای مرا گرفته است...