یا قاضی الحاجات

نبود تو 

هر شیرینی را

به کام من تلخ می کند...

شیرینی

عکس نوشت: 16تیر92 (برای تولد مادرم)