یا رب

خواستم قلم به دست گیرم و از مهربانی ات بنویسم،

اما دریغ...

که قلم هایم همه خشکیده بودند...

درختان خشکیده

پـ.ن عکس: خرداد 92