یا رب

مشق هر شب من، منطق...

روزی یک صفحه، خط در چفت...

تا مبادا از یاد ببرم در برابر رفتارهای منطقی، از خود احساسی نشان دهم...

مشق شبانه

عکس نوشت: خرداد 92، عکاس خاله گرامی

پی نوشت: نگذاشتن فاصله بین خطوط صفحه دفتر را به اصطلاح خط در چفت می گویند.