یا ذوالجلال والاکرام

به یادت که می افتم 
گونه هایم 

خیس می شوند...

یاد تو

عکس نوشت: فروردین 91